Anunci bases de borsa de treball de personal laboral temporal de neteja

En les sol·licituds els i les aspirants faran constar que reunixen les condicions exigides en les presents bases generals per a la plaça que s'opte, es dirigiran al Sr. Alcalde- President de l'Ajuntament de Almiserà i es presentaran en el Registre d'Entrada d'este Ajuntament o bé per mitjà del procediment que regula la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, sobre procediment administratiu de les administracions públiques, en el termini de 10 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació d'un extracte d'esta convocatòria en el Tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en la pàgina web de l'Ajuntament.
 
Publicat: 27 de maig de 2020
Termini presentació sol·licituds: 10 de juny de 2020.